21/8/08

296. Ζάκυνθος, Σεκάνια

Ζάκυνθος, Σεκάνια.
Η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύεται, λόγω ωοτοκίας της χελώνας Caretta - Caretta.

Φωτογραφία: Κική